રાજ્યની મોટા ભાગની હોસ્પિટલોમાં બેડ ફૂલ, કાળો કહેર યથાવત

April 21, 2021 680

Description

ગુજરાતમાં કોરોનાનો કાળો કહેર યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં મોટાભાગની હોસ્પિટલમાં બેડ ફૂલ છે. વડોદરામાં સરકારી, ખાનગી હોસ્પિ.માં 93% બેડ ફૂલ છે. સુરતમાં સરકારી, ખાનગી હોસ્પિ.માં 80% બેડ ફૂલ છે. અમદાવાદમાં 5560માંથી માત્ર 143 બેડ ખાલી છે. રાજકોટમાં 5520માંથી માત્ર 324 બેડ ખાલી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail