કન્ટેન્ટ ડિલીવરી નેટવર્કમાં ખામીને કારણે દુનિયાની અનેક વેબસાઈટ ડાઉન

June 8, 2021 365

Description

દુનિયાની અનેક વેબસાઈટ ડાઉન થઈ હતી. US બેઝ કંપ્યૂટિંગ સેવા કંપનીમાં ગરબડ હોવાને કારણે કન્ટેન્ટ ડિલીવરી નેટવર્કમાં ખામી સર્જાઈ હતી.

Leave Comments

News Publisher Detail