સંદેશ ન્યૂઝનો આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સિક્કો, વિદેશી અખબારોમાં મોટી હેડલાઇન સંદેશના રિપોર્ટની

April 26, 2021 1445

Description

સંદેશ ન્યૂઝના અહેવાલની અસર આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ થઇ. વિદેશી અખબારોએ પણ સંદેશના રિપોર્ટની નોંધ લીધી અને પોતાના અખબારમાં તેને મુખ્ય પાનાની મોટી હેડલાઇન બનાવી.

Leave Comments

News Publisher Detail