સંક્રમિત સુરતની સ્થિતિ બદથી બદ્દતર, બે ઝોનમાં તો કેસની ત્રેવડી સદી પાર

April 19, 2021 335

Description

સંક્રમિત સુરતની સ્થિતિ બદથી બદતર બની રહી છે. કારણ કે સુરતના બે ઝોનમાં તો કેસની ત્રેવડી સદી પાર થઇ છે..

Leave Comments

News Publisher Detail