રાજકોટની દીકરી માતાપિતાને ગુમાવ્યા બાદ પણ પોતાની ફરજ નિભાવે છે

May 4, 2021 1655

Description

રાજકોટમાં માતા પિતા ને ગુમાવ્યા બાદ પણ રાજકોટની દીકરી પોતાની ફરજ નિભાવી રહી છે. રાજકોટ મેડિકલ કોલેજમાં બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી હતી. અપેક્ષા મારડીયા માતા પિતા ટૂંકા ગાળા માં બંને ગુમાવ્યા બાદ પણ પોતાની ફરજ પર હાજર થઈ અને કોવિડ હોસ્પિટલ પોતાની ફરજ કરી રહી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail