મોરબીના ઘડીયાળ ઉદ્યોગમાં મંદીનો માહોલ

May 27, 2021 1895

Description

જે રીતે કોરોનાકાળમાં ભાગતી દોડતી જીંદગી થંભી ગઇ છે. એ જ રીતે મોરબીના ઘડીયાળ ઉદ્યોગના કાંટા પણ થંભી ગયાં છે. તેના કારણે ૧૪ હજાર લોકોની રોજગારી છીનવાઇ ગઇ છે.

 

 

Leave Comments

News Publisher Detail