શું તમે જાણો છે કે વિશ્વનું સૌથી વિકસીત ગામ “પુંસરી” ગુજરાતમાં આવેલ છે

September 27, 2018 113495

Description

કોણ કહે છે વિકાસ માત્ર શહેરમાં જ છે. ગામડાઓમાં નથી ? ગુજરાતના પણ ઘણા એવા ગામ છે જેની વિદેશીઓ અચૂક નોંધલે છે. ત્યારે સાબરકાંઠાનુ એવુ જ એક ગામ જ્યા એક-બે નહિ પરંતુ 60 દેશના પ્રતિનિધીઓ મુલાકાત લેવાના છે. ક્યું છે એ ગામ જાણીએ આ અહેવાલમાં.

Leave Comments

News Publisher Detail