એક બાજુ કોરોનાનો હાહાકાર બીજી બાજુ સરકારની લાલિયાવાડી

April 20, 2021 1925

Description

રાજ્યમાં કોરોના હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. દરરોજ અનેક કેસ આવી રહ્યા છે અને અઢળક મોત થઈ રહ્યા છે. પરંતુ સરકાર દ્વારા આંકડાઓમાં ગોટાળો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

Leave Comments

News Publisher Detail