ગુજરાતમાં તબીબોએ આંદોલનનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે

May 6, 2021 650

Description

ગુજરાત કોરોનાથી ભેરાયેલું છે….માંડ માંડ દર્દીઓ સ્વસ્થ થઇ રહ્યાં છે એવામાં હવે તબીબોએ આંદોલનનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે…

Leave Comments

News Publisher Detail