અમદાવાદમાં સમરસ હોસ્ટેલ ફરી કોવિડ કેરમાં ફેરવાશે

April 7, 2021 890

Description

અમદાવાદનાં કોરોના વકરતાં તૈયારી કરવામાં આવી છે. સમરસ હોસ્ટેલ ફરી કોવિડ કેરમાં ફેરવાશે. બોય્ઝ હોસ્ટેલને ખાલી કરવામાં આવી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail