અમદાવાદમાં સ્નાનાગારના અધિકારીઓને કોવિડમાં ડ્યુટી સોંપાઇ

April 20, 2021 845

Description

સ્ટાફની અછત પુરી કરવા AMC દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. સ્નાનાગરમાં કામ કરતા અધિકારીઓને કોવિડમાં ડ્યુટી આપવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. 30 કોચ અને આસિ. કોચને આરોગ્ય વિભાગમાં ડ્યુટી આપવામાં આવશે. હેલ્થ વિભાગ સૂચન કરે ત્યાં નોકરી પર હાજર થવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

Leave Comments

News Publisher Detail