આ રીતે સહેલાયથી બનાવી શકાય છે – મકાઈની રોટી

January 6, 2020 7325

Description

નામતો ઘણું સાંભળ્યું હશે, હા ખાધી પણ જરૂર હશે પણ શું તમે જાણો છે કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. મકાઇની રોટી. ચાલો જાઇએ અને શીખીયે બનાવતા મકૈ દી રોટી..

Leave Comments