આ રીતે સહેલાયથી બનાવી શકાય છે – મકાઈની રોટી

January 29, 2019 4175

Description

નામતો ઘણું સાંભળ્યું હશે, હા ખાધી પણ જરૂર હશે પણ શું તમે જાણો છે કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. મકાઇની રોટી. ચાલો જાઇએ અને શીખીયે બનાવતા મકૈ દી રોટી..

Leave Comments