ઇમરાનના 2 નિર્ણય પાકિસ્તાનની સેનાએ બદલી નાખ્યો

November 8, 2019 725

Description

પાકિસ્તાનમાં ઇમરાનની સરકાર ફક્ત નામની છે તે ફરી સાબિત થઇ ગયું છે. કારણ કે ફક્ત 2 દિવસમાં ઇમરાનના 2 નિર્ણય પાકિસ્તાનની ખંધી સેનાએ બદલી નાખ્યો છે.

Leave Comments