જાણો, નોબેલ પુરસ્કારની શરૂઆત કેવી રીતે થઇ હતી

October 9, 2019 125

Description

દુનિયાભરના પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારમાંથી એક નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત થઇ રહી છે ત્યારે આવો જાણીયે કે કેવી રીતે નોબેલ પુરસ્કારની શરૂઆત થઇ હતી

Leave Comments