નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના પહેલા ઓનલાઈન ટોય ફેરનું ઉદ્ધાટન કર્યું

February 27, 2021 275

Description

આત્મનિર્ભર ભારત અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના પહેલા ઓનલાઈન ટોય ફેરનું ઉદ્ધાટન કર્યું.

Leave Comments

News Publisher Detail