ઈકોલીનીસેલ જીવંત બેક્ટેરીયા હવે પેટ અને લીવરની બિમારીથી બચાવશે

January 20, 2019 1280

Description

કેટલાક બેક્ટેરિયા શરીર માટે નુકસાનકારક હોય છે. હાલ એક એવી શોધ થઇ છે કે જેમાં બેક્ટેરિયા જ બનશે બીમારીનો ઇલાજ.

Leave Comments