લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવતા રાજકારણમાં ગરમાવો

February 2, 2019 605

Description

દેશમાં લોકસભા માટે કાઉન્ટડાઉનલ શરૂ થઇ ગયું છે. જો કે જેમ જેમ દિવસ ઉગે તેમ તેમ નેતાઓના એકબીજા પર પ્રહાર ઉગ્ર બની રહ્યા છે.

Leave Comments