ભારતે કહ્યુ છે કે સીમા પરથી બંને દેશોની સેનાઓ એકસાથે હટાવવામાં આવશે

October 17, 2020 155

Description

કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્ય મંત્રીએ કહ્યુ છે કે બોર્ડર નજીક ચીન રોડ બનાવી રહ્યું છે. તો ભારતે પણ બનાવવા જોઈએ.

Leave Comments