બંગાળમાં રક્તરંજીતના પડઘા દેશની રાજનીતિમાં હંમેશા પડતા જ રહેશે

May 15, 2019 320

Description

બંગાળની રાજનીતિએ દેશની રાજનીતિને 14મે 2019ના રોજ… લોકસભા જંગના પરીણામોના માત્ર 9 દિવસ પહેલા એવી તો રક્તરંજીત કરી કે તેના પડઘા તો દેશની રાજનીતિમાં હંમેશા પડતા જ રહેશે…

Leave Comments