જમ્મૂ કાશ્મીરના સોપોરમાં સેનાનું આંતકીયો સાથે અથડામણ

February 22, 2019 2600

Description

જમ્મૂ કાશ્મીરના સોપોરમાં આંતકીયો સાથે અથડામણ થઈ છે. વારપોરા ગામમાં સેનાએ 2-3 આંતકીયોનો ઘેરાવ કર્યો છે અને સાપોરમાં 144ની કલમ લાગૂ કરવામાં આવી છે. ઈન્ટરનેટ સેવા પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે.

Leave Comments