ચીને મૌન તોડતા કહ્યું કે અમે તપાસ માટે તૈયાર છીએ

May 18, 2020 620

Description

કોરોના પર ચોતરફથી ઘેરાયેલા ચીને મૌન તોડતા કહ્યું કે અમે તપાસ માટે તૈયાર છીએ તો અત્યાર સુધી મૌન રહેલા ભારતે પણ ચીન પર સવાલ ઉઠાવ્યા.

Leave Comments