પૃથ્વીને તાવ ચડ્યો છે! આ દાયકો અધધ 11,500 વર્ષનો સૌથી ગરમ

January 24, 2020 650

Description

પૃથ્વીને તાવ ચડ્યો છે! આ દાયકો અધધ 11,500 વર્ષનો સૌથી ગરમ. જાણો બીજા ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ આ અહેવાલમાં.

Leave Comments