ઓસ્ટ્રેલિયા જોવા મળી રહ્યું છે કુદરતનું સૌથી રૌદ્ર સ્વરૂપ

February 4, 2019 1835

Description

ઓસ્ટ્રેલિયા ત્યારે હવામાનના સૌથી રૌદ્ર સ્વરૂપનો સામનો કરી રહ્યું છે. ક્યારેય ન અનુભવી હોય તેવી ગરમી અને ક્યારેય ન જોયું હોય તેવા પૂરે ઓસ્ટ્રેલિયાનો નકશો બદલી નાંખ્યો છે.

Tags:

Leave Comments