સોફિયા રોબોટ હવે પ્રવચન કરતા જોવા મળશે

August 18, 2019 515

Description

દુનિયા બદલી રહી છે. હવે એંકર પણ મંદીરમાં પ્રવચન કરતા સાધુ-સંતના રૂપમાં જોવા મળશે. સોફિયા રોબોટ હવે પ્રવચન કરતા જોવા મળશે.

Leave Comments