અમેરિકા પર કાળ બનીને ત્રાટકેલા ચક્રવાતે જન જીવન કર્યું અસ્તવ્યસ્ત

March 14, 2019 1685

Description

અમેરિકા પર ચક્રવાત બોમ્બ કહેર બનીને વરસી રહ્યું છે. કાળ બનીને ત્રાટકેલા ચક્રવાતે જન જીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી નાંખ્યું છે.

Leave Comments