પાકિસ્તાને વાયુપ્રદૂષણથી છૂટકારો મેળવવા અનોખો રસ્તો શોધ્યો

January 9, 2019 1505

Description

આખી દુનિયા માટે હાલ વાયુપ્રદૂષણ એક મહાસમસ્યા બની ગઈ છે, ત્યારે પાકિસ્તાને આ સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા અનોખો રસ્તો શોધ્યો છે.

Leave Comments