કારમાં જીવી રહ્યું છે જાપાન !

July 10, 2019 290

Description

તમે કોઇ ગાડી રેન્ટ પર એટલે કે ભાડા પર લો તો તેનું શું કરો. સ્વાભાવીક રીતે હરો ફરો અને મુસાફરી કરો. પણ જાપાનમાં લોકો ગાડી ભાડે તો લે છે. પણ તેની પાછળનું કારણ જાણી ચોંકી જશો.

Tags:

Leave Comments