અમેરિકામાં હિન્દુઓ સૌથી વધારે શિક્ષિત

January 8, 2019 1355

Description

હાલમાં અમેરિકામાં એક સર્વે હાથ ધરાયો છે. જેમાં સામે આવ્યુ કે અમેરિકામાં હિન્દુઓ સૌથી વધારે શિક્ષિત છે.

Leave Comments