કોરોનાકાળમાં અસંખ્ય લોકો નેચરોપેથી તરફ વળ્યાં

May 13, 2020 1010

Description

હાલ સમગ્ર કોરોનાનો હાહાકાર છે. ત્યારે કોરોનાકાળમાં અસંખ્ય લોકો નેચરોપેથી તરફ વળ્યા છે. જેમાં નેચરોપેથી રામબાણ ઈલાજ છે.

 

Leave Comments