‘સંદેશ ન્યૂઝ’ જનતાનો મિજાજ જાણવા પહોંચ્યું ‘કચ્છ’ જિલ્લામાં

March 14, 2019 1700

Description

લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે.. ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝ પહોચ્યું કચ્છમાં જાણવા જનતાનો મિજાજ…તો આવો જાણીએ શું કહે છે, કચ્છની જનતા

Leave Comments