ભારતનાં મિશન શક્તિને લઈ પાકિસ્તાન, ચીનના પેટમાં તેલ રેડાયું

March 27, 2019 1235

Description

ભારતનાં મિશન શક્તિને લઈ પાકિસ્તાન, ચીનના પેટમાં તેલ રેડાયું છે. ત્યારે ભારતનાં મિશન શક્તિને લઈ નિવેદન આપ્યું છે. પાકિસ્તાને મિશન શક્તિ પર નિવેદન આપ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય આવા પરીક્ષણને જુએ.

Leave Comments