આ સંશોધનથી ફક્ત વિચારવાથી કમ્પ્યુટરમાં ટાઇપ કરી શકાશે

November 28, 2018 1415

Description

વૈજ્ઞાનિકોએ મગજમાં ફીટ થવા વાળી એક એવી ચીપ બનાવી છે જેમાં ફક્ત વિચારવાથી લગવાગ્રસ્ત લોકો કમ્પ્યુટરમાં ટાઇપ કરી શકશે.

Leave Comments