ગુજરાત Express 100 @ 8.00 AM – 15.10.2020

October 15, 2020 605

Description

સમગ્ર રાજ્યમાં આજે શું મહત્વની ઘટનાઓ બની તે જાણો ગુજરાત એક્સપ્રેસમાં. ઓફીસે કે વેપાર ધંધો પર જતાં પહેલા ફટાફટ જાણી લો આ મુખ્ય સમાચારો.

Leave Comments