ફિલ્મ એક્ટર વિવેક ઓબોરોયની સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાત

April 7, 2019 2405

Description

ફિલ્મ એક્ટર વિવેક ઓબોરોયએ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાત  કરી છે. આ ખાસ વાત ચીતમાં તેઓએ સંદેશ ન્યૂઝને જણાવ્યું પોતાની મહાત્વાકાંક્ષી ફિલ્મ PM NARENDRA MODI વિશે,,

Leave Comments