‘ઓર્ડર ઓર્ડર આઉટ ઓફ ઓર્ડર’ ફિલ્મનું ગ્રાન્ડ પ્રિમિયર

February 2, 2019 2780

Description

‘ઓર્ડર ઓર્ડર આઉટ ઓફ ઓર્ડર’ મોસ્ટ અવેઈટેડ એવી આ ગુજરાતી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. ત્યારે ઓર્ડર ઓર્ડર આઉટ ઓફ ઓર્ડરનું ગ્રાન્ડ પ્રિમિયર રજુ કરવામાં આવ્યું. જોઈએ આ પ્રિમિયરના અનોખા અંદાઝ.

Leave Comments