વડોદરામાં પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના મેં ભી ચોકીદાર અભિયાનને વેગ

March 17, 2019 1085

Description

તો આ તરફ વડોદરામાં પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નવા અભિયાન મેં ભી ચોકીદારને વેગ મળ્યો છે… ત્યારે આવો જાણીએ વડોદરાના ચોકીદારો શું વિચારે છે…

Tags:

Leave Comments