સુરત : SVNITની ઓનલાઈન પરીક્ષાનો વિરોધ

May 27, 2020 1310

Description

સુરતમાં SVNITની ઓનલાઈન પરીક્ષાનો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. ઓપનબુક ઓનલાઈન પરીક્ષાને લઈ 95 ટકા વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન પરીક્ષાના વિરોધમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તેઓનો આક્ષેપ છે કે માત્ર 30 ટકા માર્ક્સ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓના વિરોધને લઈને સત્તાધીશો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

Leave Comments