‘સંદેશ ન્યૂઝ’ જનતાનો મિજાજ જાણવા પહોંચ્યું ‘સુરત’ જિલ્લામાં

March 14, 2019 1475

Description

લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે.. ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝ પહોચ્યું સુરતમાં જાણવા જનતાનો મિજાજ…તો આવો જાણીએ શું કહે છે, સુરતની જનતા

Leave Comments