સુરતમાં કોરોનાની સાથે મ્યુકર માઈકોસિસનો હાહાકાર

May 7, 2021 128150

Description

સુરતમાં મ્યુકર માઈકોસિસથી લોકો ભયભીત થયા છે. મ્યુકર માઈકોસિસના કારણે 10 લોકોની આંખ કાઢવી પડી છે. યોગ્ય ઈલાજ ન થતાં આંખ કાઢવી પડી હતી.

Leave Comments

News Publisher Detail