સુરતમાં ગંદા પાણીથી કરોડોની કમાણી કરાઇ

November 11, 2020 455

Description

સુરત ઔદ્યોગિક નગરી છે. ત્યારે ઉદ્યોગોની પાણીની જરૂરીયાત પહોંચી વળવા માટે સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા નવતર પ્રયાસ કરાયો છે. જેનાથી ઉદ્યોગોને પાણી પણ મળશે અને પાલિકાને કરોડોની કમાણી થશે.

Leave Comments