સુરતમાં STPL દ્વારા ફેસ સીલનું વિતરણ

April 2, 2020 2285

Description

સુરતમાં STPL દ્વારા ફેસ સીલનું કોવિડ હોસ્પિટલના નર્સિંગ સ્ટાફ,તબીબોને વિતરણ કરાયું છે. જેમાં સારવાર આપતા તબીબોની સુરક્ષા માટે ફેસ સીલ જરૂરી છે.

Leave Comments