રાજકોટમાં પ્રોફેસર ઝાલાના સમર્થનમાં આવી વિદ્યાર્થીનીઓ

January 24, 2020 365

Description

રાજકોટમાં પ્રોફેસર ઝાલાના સમર્થનમાં વિદ્યાર્થીનીઓ આવી છે. જેમાં પ્રોફેસર ઝાલા સસ્પેન્ડ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓનું એક જૂથ સમર્થનમાં આવ્યું છે. તેમજ વિદ્યાર્થીનીઓની રજૂઆત સામે કુલપતિએ વાંધો ઉઠાવ્યો છે. જેમાં સમાજશાસ્ત્રના પ્રોફેસર ઝાલાએ વિદ્યાર્થીનીઓને આગળ કરી છે.

 

 

Leave Comments