સંદેશન્યૂઝ રાજકોટના ધોરાજીના ઝાંઝમેર ગામે પહોંચ્યુ

October 20, 2019 1115

Description

સંદેશન્યૂઝ રાજકોટના ધોરાજીના ઝાંઝમેર ગામે પહોંચ્યુ હતુ. જ્યાં સંદેશ ન્યૂઝે ગ્રામજનોની સમસ્યાઓ અને પ્રશ્નો અંગે જાણકારી મેળવી.

Leave Comments