રાજકોટના ઝાંઝમેર ગામથી સંદેશ ન્યૂઝ નો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ

October 20, 2019 1400

Description

સંદેશન્યૂઝ રાજકોટના ધોરાજીના ઝાંઝમેર ગામે પહોંચ્યુ હતુ. જ્યાં સંદેશ ન્યૂઝે ગ્રામજનોની સમસ્યાઓ અને પ્રશ્નો અંગે જાણકારી મેળવી.

Leave Comments