રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનો રકાસ

February 23, 2021 605

Description

રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનો રકાસ થતો જોવા મળી રહ્યો છે. પરિસ્થિતિ વધારે ખરાબ થતી જઈ રહી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail