વરસાદ મોડો પડતા ચિંતાતુર ખેડૂત – મહેસાણા

July 11, 2018 1835

Description

સૌરાષ્ટ્રની જેમ ઉત્તર ગુજરાતથી પણ વરસાદ જાણે રિસાયો છે. મહેસાણા જિલ્લામાં ખેડૂતો વરસાદની વાટ જોઇ રહ્યા છે. ખેડૂતોએ પોતાના ઓજારોને સજાવી બેઠા છે પણ વરસાદે મોડું કરતાં ખેડૂતોના હાલ બેહાલ થયા છે..

Leave Comments