વરસાદ મોડો પડતા ચિંતાતુર ખેડૂત – કચ્છ

July 11, 2018 710

Description

કચ્છ જીલ્લામાં વાવણી લાયક વરસાદ નહિ પડતા ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો થઇ રહ્યો છે. જે લોકો પાસે પાણી વ્યવસ્થા તેવા ખેડૂતો આગોતરૂ વાવેતર કર્યું છે. વાવણી લાયક વરસાદ પડ્યો નથી. પરિણામે ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ જઈ શકે છે. હાલ કચ્છમાં ખેડૂતો મીટ આકાશ તરફ મંડાઈ છે. ચાતક નજરે ધરતીપુત્રો વરસાદ રાહ જોઈ રહ્યા છે ..

Leave Comments