ટિકટોકનો ચસકો હવે તો પોલીસને પણ લાગ્યો

July 24, 2019 890

Description

ટિકટોકનો ચસકો દેશભરના યુવાનોથી માંડી વૃદ્ધો અને બાળકો બધાને છે. અને હવે તો, ઓન ડ્યુટી પોલીસ ઓફીસર પણ ટીક ટોક વિડીયો બનાવવા લાગ્યા છે.

Tags:

Leave Comments