કચ્છના રણમાં અને અખાતમાં થતા મીઠાનો વ્યવસાયમાં તેજી

October 14, 2020 590

Description

કચ્છના રણમાં અને અખાતમાં ઉત્પાદિત થતા મીઠાનો વ્યવસાય ફૂલ્યો ફાલ્યો છે. કચ્છનો મીઠા ઉદ્યોગ દેશની 75 ટકા જરૂરીયાત સંતોષે છે. દેશમાં જ નહીં હવે તો વિદેશમાં પણ કચ્છના મીઠાની માંગ વધી છે. ત્યારે વિદેશમાં નિકાસ શરૂ થતા ધંધામાં તેજી આવી છે.

Leave Comments