મહેસાણાની ખેરાલુ બેઠકને લઈને કોંગ્રેસે કોકડૂં ઉકેલ્યું

September 30, 2019 485

Description

મહેસાણાની ખેરાલુ બેઠકને લઈને કોંગ્રેસે કોકડૂં ઉકેલ્યું. લાંબી વિચારણાં બાદ બાબુજી ઠાકોરના નામ પર મહોર લાગી છે. ખેરાલુમાં BJPના અમલજી ઠાકોર સામે કોંગ્રેસના બાબુજી ઠાકોર છે.

Leave Comments